en | de | sk


Bedeker základných informácií

Bedeker základných informácií

Faveo odporúča:

  • prísť na letisko minimálne dve hodiny pred odletom, do vybraných krajín aj skôr
  • označiť si batožinu menovkou, uzamknúť ju
  • dodržať bezpečnostné podmienky príručnej batožiny
  • najneskôr 24 hodín pred odletom si potvrdiť spiatočný let u leteckej spoločnosti alebo v spoločnosti Faveo
  • skontrolovať si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Informácie o všetkých náležitostiach a dokladoch, ktoré sú pre vstup do danej krajiny povinné, poskytne na vyžiadanie spoločnosť Faveo. Rovnako ich môžete nájsť na www.mzv.sk.

Základné pojmy A – Z

A
Airport Tax – Letiskové poplatky
Ide o poplatky stanovené štátom alebo metom, v ktorom sa nachádza letisko z ktorého je odlet pasažiera, resp. na ktorom je prestup – tranzit. Letiskové poplatky sa môžu počas celého roka meniť. Zvyčajne sa tento poplatok vyberá súčasne s platbou prepravného pri vystavení letenky.

Aliancia
Celosvetové združenie leteckých prepravcov. V súčasnosti pôsobia tri aliancie leteckých prepravcov. One World (American Airlines, Finnair, British Airways, Cathay Pacific, Aer Lingus, Iberia, Lan Chile, Lan Peru, Lan Ecuador, Quantas), Star Alliance (Air Canada, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, British Midland, LOT, Lufthansa, Mexicana, Austrian Airlines group (Austrian Airlines, Lauda Air, Tyrolean Airways), All Nippon Travel, South African Airways, Spanair, Swiss Airlines, TAP Portugal, Varig, SAS – Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Thai Airways International, United Airlines, U.S. Airways), Sky Team (Aeroflot, Air France, KLM, Continental Airlines, Czech Airlines, Alitalia, Aero Mexico, Delta Airlines, Korean Air, NWA).

B
Baggage- Batožina
Predmety, zvršky a iný osobný majetok pasažiera, primerané pre jeho obliekanie, použitie, komfort a pohodlie v súvislosti s cestou. Medzi predmety, ktoré je zakázané prepravovať v lietadle patrí :

• Stlačené plyny (zmrazené na veľmi nízke teploty, horľavé, nehorľavé a jedovaté); ako je propán-bután, tekutý dusík, kyslík, vrátane akvalungov.

• Žieraviny ako kyseliny a zásady, mokré batérie a ortuť.

• Výbušniny, munícia a pyrotechnický materiál.

• Zápalné tekutiny a pevné látky – zapaľovače a náplne do zapaľovačov, zápalky,
  náterové hmoty a riedidlá.
 
• Rádioaktívny materiál

• Bezpečnostné schránky a kufríky s inštalovaným bezpečnostným zariadením.

• Oxidačné činidlá ako chlórové vápno a peroxidy.

• Jedy a infekčné látky ako insekticídy, herbicídy a živý vírusový materiál.

• Iné nebezpečné predmety ako magnetický materiál, látky dráždivé alebo vzbudzujúce odpor.

Baggage allowance – Povolené množstvo batožiny
Množstvo batožiny vyjadrené v celkovej hmotnosti alebo počtom kusov na osobu, ktoré bude pasažierovi prepravené zdarma. Letecké spoločnosti na letoch do USA, Kanady a Mexika prepravia zdarma max. 2 x 23 kg batožiny na osobu a na ostatných letoch max. 20 kg na osobu v economy triede. Pre cestujúcich v business triede platí váhový limit 30kg na osobu. Tieto podmienky sa nevzťahujú na nízkonákladové letecké spoločnosti. Deti do dvoch rokov, ktoré cestujú bez nároku na sedadlo, majú nárok len na príručnú batožinu. Na palubu lietadla je možné vziať tzv. príručnú batožinu o hmotnosti 5-8 kg s rozmermi 55x40x20 cm .

Boarding pass – Palubný lístok
Kartička odovzdaná pasažierovi pred nastúpením do lietadla na základe odobratia príslušného letového kupónu. Zvyčajne je na ňom vyznačená trieda, oddelenie a číslo sedadla pridelené pasažierovi.

Booking – Rezervácia
Pridelenie predbežného miesta pasažierovi v lietadle alebo miesta pre jeho batožinu na konkrétnom lete.

Bulkhead – prepážka
Vertikálna prepážka oddelujúca rady sedadiel v lietadle.

C

Cancellation fee – Stornovací poplatok
Suma účtovaná klientovi za nevyužitie, zrušenie vystavenej letenky.

Carrier – Prepravca, Dopravca
Aerolínie, letecká spoločnosť, prevádzkujúca dopravu osôb, prepravu batožiny, tovaru a pošty na základe zakúpených leteniek a nákladných listov.

Charter
Úplný a exkluzívny prenájom celého lietadla, automobilu, lode alebo iného dopravného prostriedku na základe zmluvy.

Cestovné doklady
Cestovný doklad je verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti obsiahnuté v údajoch uvedených v cestovnom doklade. Od 1.1. 2005 musí mať dieťa staršie ako 5 rokov vlastný cestovný doklad. Od tohto dátumu môže mať tak isto každý občan maximálne 2 pasy. Odporúčame Vám overiť si, či do cieľovej krajiny je potrebný cestovný pas, alebo stačí občiansky preukaz/identifikačná karta. Pri použití pasu, odporúčame, overiť si, aj nevyhnutnú dobu jeho platnosti po vstupe do cieľovej krajiny.

Check-in - Odbavenie
Formality, ktoré musí pasažier podstúpiť na letisku pred odletom alebo hosť v hoteli na recepcii pri príchode pred ubytovaním.

Child – Dieťa
Osoba, pasažier ktorá v dobe odletu dovŕšila dva roky veku, ale nedovŕšila ešte dvanásť rokov veku.

Code Share
Dohoda medzi leteckými prepravcami. Ide o fyzicky rovnaký let, ku ktorému existujú dve rozdielne čísla letov dvoch leteckých spoločností.

Companion Fare
Špeciálny zľavnený tarif platný pre minimálne dvoch cestujúcich, cestujúcich súčasne na všetkých úsekoch letu.

Computer Reservation System (CRS) – centrálny rezervačný systém
Počítačový rezervačný systém obsahujúci on-line informácie o letových poriadkoch, obsadenosti letov, cenách a súvisiacich službách, prostredníctvom ktorého sú vytvárané rezervácie letov a iných služieb a následne vystavované dopravné ceniny .

Conditions of Contract – Podmienky dopravy
Pravidlá a podmienky za ktorých sa uskutočňuje doprava, ktoré sú uvedené na letenke a batožinovom lístku.

Configuration – Zostava
Vnútorné usporiadanie (počet sedadiel, ich rozloženie do cestovných tried a ich usporiadanie) vozidla alebo lietadla

Connecting flight – prípojový let
Let, ktorý vyžaduje aby pasažier prestúpil z jedného lietadla na druhé ako súčasť jeho cesty – itineráru.

D

Destination - destinácia, cieľové miesto
Posledné miesto zastavenia účastníka v súlade s uzavretou zmluvou. (posledné miesto vyznačené na zakúpenej letenke )

Direct flight – priamy let
Let medzi dvoma vopred určenými miestami, ktorý nevyžaduje aby pasažier prestúpil z jedného lietadla na druhé, medzipristátia nie sú vylúčené.

Doklady

E

Estimated Time of Arrival - Odhadovaný čas príletu
Čas, v ktorom sa očakáva, že loď alebo lietadlo dosiahne cieľové miesto. Používa sa tiež pri príchode hosťa alebo skupiny do hotela či na iné miesto.

Estimated Time of Departute – odhadovaný čas odletu
Čas, v ktorom sa očakáva, že loď alebo lietadlo opustí východzie miesto. Používa sa tiež pri odchode hosťa alebo skupiny z hotela či iného miesta.

Excess baggage – nadmerná batožina
Časť batožiny, ktorá je nad povolený limit batožiny prepravovanej zdarma. Pri prekročení hmotnostného limitu si letecké spoločnosti účtujú zvyčajne 1,5 % z najvyššej priamej jednosmernej ceny letenky pre dospelú osobu za každý kilogram prekročenej hmotnosti.

F

Flight coupon – letový kupón
Ide o časť letenky, nesúcu označenie „good for passage „ kde sú uvedené informácie o miestach , medzi ktorými je pasažier oprávnený byť prepravovaný.

Flight number - číslo letu
Označenie letu vyjadrené v písmenách a číslach. Pozostáva z označenia skratky dopravcu - leteckej spoločnosti (dve alebo tri písmená) a samotného čísla letu (jedna až štyri číslice)

G

Gate – odletová brána
Posledný kontrolný bod pred vstupom do lietadla. Čas kedy sa začína nastupovať do lietadla je zvyčajne 25 minút pred odletom lietadla.

H

High season – Vysoká sezóna
Časť roka kedy sú turistická premávka a zároveň aj ceny najvyššie.

I

IATA
International Air Transport Association, medzinárodné združenie leteckých prepravcov.

Infant - kojenec
Pasažier, malé dieťa, ktoré ešte v čase dopravy nedovŕšilo dva roky veku.

In transit visitor – pasažier v tranzite
Osoba, pasažier, ktorý preruší cestu na krátku dobu buď z nutnosti alebo z  vlastnej vôle bez toho aby opustil tranzitnú zónu a prešiel tak imigračnou a colnou kontrolou.

K

Kongresový cestovný ruch
Ide o súbor činností zameraných na organizovanie kongresov, konferencií, smypózií, seminárov, výstav a veľtrhov. Umožňuje na rozličnej úrovni výmenu skúseností, získavanie nových poznatkov a informácií, nadväzovanie nových kontaktov medzi odborníkmi, rozširovanie vedeckej a odbornej spolupráce.

Kongres
Kvalifikované fórum pre kvalifikovanú diskusiu smerujúcu ku kvalifikovaným výsledkom.

 

L

Letenka
Zmluva medzi cestujúcim a leteckou spoločnosťou, leteckým dopravcom o leteckej preprave osoby a jej batožiny z jedného miesta na druhé. Letenka je neprenosná a platí iba pre cestujúceho, na ktorého meno bola vydaná. Kúpením letenky cestujúci súhlasí s prepravnými podmienkami konkrétneho dopravcu.

Low season – nízka sezóna
Časť roka kedy sú turistická premávka a zároveň aj ceny najnižšie.

Loading bridge – nástupný mostík
Zakrytý priestor, ktorou sa nastupuje z letištného terminálu do lietadla.

Latest Check-in time
Doba stanovená leteckou spoločnosťou, do ktorej sa musí pasažier najneskôr dostaviť k odbaveniu letu u odbavovacej prepážky v letiskovej hale.

 

M

Motivačný cestovný ruch
Svetovým trendom v cestovnom ruchu je incentívny/motivačný cestovný ruch. Ide o formu odmeňovania, motivácie zamestnancov, lajality, obchodných partnerov. Podľa Society of Incentive and Travel Executives ide o globálny manažérsky nástroj, využívajúci výnimočný zážitok z cestovania na motiváciu, alebo ocenenie, so zámerom získať vyššiu podporu cieľov organizácie.

Minimum connecting time – minimálny prestupový čas
Čas potrebný na vybavenie všetkých potrebných formalít, na presun pasažiera a batožiny medzi dvoma lietadlami pri tranzite.

Minimálny pobyt
Ide o najnevyhnutnejší čas strávený v mieste pobytu. Zvyčajne ide o 3 dni, resp. víkendový pobyt tzv. Sunday rule, ktorý znamená že cestujúci musí stráviť minimálne jednu noc zo soboty na nedeľu v cieľovom mieste. Minimálny pobyt si určuje každá letecká spoločnosť individuálne.

Maximálny pobyt
Ide o maximálny čas strávený v destinácii. Cena letenky zvyčajne úmerne stúpa aj s dĺžkou pobytu.

N

No-show
Pasažier, ktorý sa nedostaví k odletu lietadla bez toho aby svoju rezerváciu vopred zrušil.

Náklady uznateľné pre účely dane z príjmu
Zákon o daniach z príjmov č. 366/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov upravuje uplatňovanie nákladov na uskutočnenie podujatí kongresového a motivačného cestovného ruchu. Odporúčame Vám kontaktovať príslušný Daňový úrad alebo poradcu pre bližšie informácie.

O

Open ticket – otvorená letenka
Letenka, na ktorej nie je špecifikovaný dátum, kedy má byť poskytnutá služba. Umožňuje pasažierovi potvrdiť rezerváciu letu neskôr, v rámci platnosti letenky.

Overbooking – preknihovanie
Zámerné alebo chybné potvrdenie väčšieho množstva rezervácií ako je v skutočnosti možné zrealizovať.

P

Passenger – pasažier
Osoba, okrem členov posádky, ktorá je prepravovaná alebo ktorá má byť prepravovaná lietadlom, loďou so súhlasom dopravcu.

Passenger coupon /receipt – Kupón pre pasažiera
Časť cestovného lístka, letenky vydanej dopravcom alebo v jeho mene, ktorý slúži ako písomný doklad o zmluve medzi pasažierom a dopravcom.

Práva cestujúcich v leteckej doprave
Ide o dokument hlavných ustanovení príslušných právnych predpisov v leteckej doprave EU.

Poistenie
Faveo odporúča uzatvoriť cestovné poistenie na celú dobu Vašej cesty, vzhľadom na to že letecké spoločnosti preberajú len limitovanú zodpovednosť za prípadne úrazy, resp. úmrtie alebo poškodenie, stratu alebo meškanie batožiny.

R

Reconfirmation – Prepotvrdenie
Postup pri ktorom pasažier potvrdzuje svoj zámer využiť rezervovanú službu.

Refund – refundácia
Vrátenie celého alebo určitej časti cestovného pasažierovi za nevyužité služby.

Reservation – rezervácia
Pridelenie miesta pasažierovi alebo miesta pre jeho batožinu na konkrétnom lete.

S

Shuttle service – kyvadlová doprava
Spôsob dopravy s vysokou frekvenciou, používaný hlavne na krátke vzdialenosti.

Stopover – prerušenie cesty
Dobrovoľné prerušenie cesty, vyžiadané pasažierom na viac ako 24 hodín, v mieste medzi miestom odletu a konečným miestom príletu. Toto prerušenie musí byť uvedené na letenke.

T

Teambuilding
Program zameraný na na budovanie a rozvoj tímu a tímovú spoluprácu. Pomáhajú lepšie spoznať členov tímu, upevniť vzťahy, zlepšiť komunikáciu a zvýšiť efektivitu a produktivitu práce. Súčasťou sú zvyčajne na mieru pripravené tréningové programy, zamerané na rozličné problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť. Teambuildingové aktivity sa organizujú v rozličných prostrediach, ktoré poskytujú ideálne podmienky učenia sa v tíme. Tímové úlohy sú vopred cielene pripravené. Ich riešenie si vyžaduje spoluprácu, odvahu, dôvtip a samozrejme rozhodovanie.

Terminal – Terminál
Budova na letisku (prístave) kde sa vybavujú formality pre odlietajúcich a prilietajúcich pasažierov.

Tour – Zájazd
Individuálne alebo skupinové cestovanie pozostávajúce z dopravy v kombinácii s inými službami ako hotelové ubytovanie a prehliadky mesta.

Transfer – presun
Lokálna doprava pasažierov, batožiny napríklad z jedného terminálu na druhý, z letiska do hotela, hotela do divadla atd. Môže byť predplatená, pred objednaná alebo súčasťou zájazdu.

Transportation – doprava
Presun pasažierov, batožiny a tovarov medzi stanovenými miestami na základe zmluvy.

U

Unaccompanied minor – nesprevádzané dieťa
Dieťa cestujúce letecky bez doprovodu dospelého.

Unaccompanied baggage – nesprevádzaná baotžina
Batožina prepravovaná na letecký nákladný list podľa špeciálnych podmienok.

W

Waitlist – čakacia listina
Zoznam pasažierov, ktorí čakajú na potvrdenie miesta/služby, ktoré sú plne obsadené v čase rezervácie.